Р е г л а м е н т

Десето регионално състезание по ИТ по информационни технологии "Джон Атанасов – по стъпките на откривателя"

Тема на състезанието: „School IT Academy”
гр. Благоевград, 17 февруари – 18 февруари 2018 г.


V СУ „ГЕОРГИ ИЗМИРЛИЕВ” - ГР. БЛАГОЕВГРАД
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО – БЛАГОЕВГРАД
ЮЗУ ”НЕОФИТ РИЛСКИ”, -ГР.БЛАГОЕВГРАД
ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

1. Общи положения

Състезанието се провежда за десети път. В състезанието могат да участват ученици, разделени в две възрастови групи – от V до VIII клас и от IX до ХІІ клас от всички училища в региона и страната. Участващите в състезанието проекти могат да бъдат изработени от един или от екип до двама ученици под ръководството на научен ръководител. Всеки ученик може да участва само в разработката на един проект. Наградени ученици от състезанието могат да бъдат само тези, които пряко са участвали в технологичната разработка на проекта, а не само в събирането на материали за неговата съдържателна част. Проект е: разработено от ученик/група от ученици компютърно приложение, което представлява самостоятелен продукт. То трябва да бъде завършено от гледна точка на потребителя и да отговаря на определени критерии, специфицирани в т. 3 на настоящото указание. Проектът може да бъде разработен по едно от посочените в т. 2 направления. За участие в състезанието се допускат само проекти, които не са участвали в предишни национални състезания и за създаването им е използван лицензиран или свободно разпространяван софтуер. Авторите на представените проекти ги разработват и предоставят в съответствие с изискванията на общото право на обществено ползване ГНУ (GNU General Public License version 2) - http://bulgaria.sourceforge.net/prava/gplbg.html.

2. Направления

Направления за разработване на проекти за участие в състезанието по ИТ за група
V – VIII класове:
- WEB сайт;
- Мултимедийни приложения.



Направления за разработване на проекти за участие в състезанието по ИТ за група IX – XII класове:
- Уев сайт;
- Мултимедийни клипове;
- Компютърни приложения.

Регламентът на състезанието можете да изтеглите тук.   Свали регламента

Калоян Богдански

Любима Христова Теодор Монев

Златина Симова Лиляна Петкова

Лора Чимева Йоана Христова

Дарина Тодорова

Поля Какалова Антон Станоев

Направления за разработване на проекти за участие в състезанието по ИТ

 • WEB сайт

  WEB сайтът е съвкупност от логически свързани WEB страници, които имат общ адрес в Интернет. Те могат да съдържат текст, графични обекти, звук, анимация и видео. WEB сайтът има начална страница и вътрешни страници, които образуват сложна структура. Допуска се използването на следните технологии: HTML, CSS, XHTML, XML, JavaScript, VBScript, ActionScript на Macromedia Flash, Adobe Photoshop и др.

 • Мултимедийни приложения

  Мултимедийният продукт трябва да демонстрира представяне по избраната тема с използването на достатъчно атрактивни и естетични мултимедийни възможности: презентация, самостоятелно изследване по темата, филм - заснет и обработен с подходящ софтуер, анимация и графичен интерфейс на приложение, изработено с мултимедиен редактор.

 • Мултимедийни клипове

  Мултимедийните клипове трябва да са филми до 7 мин., заснети и обработени с подходящ софтуер, виртуални галерии, мултимедийна реклама /аудио и видео/, анимация и графичен интерфейс на сайт, използвайки класическите форми в традиционните аудио-визуални медии – видео и аудио- клипове.

 • Компютърни приложения

  Самостоятелен софтуер, предназначен за изпълнение на персонален компютър /независещ от операционната система/, създаден за решаване на конкретна задача или за изпълнение на отделна полезна за потребителя функция.

  Компютърно приложение е и динамичен Web сайт, тоест сайт, чието съдържание се генерира според действията на потребителя и/ или промяната на някакъв вид информация. Интернет компютърните приложенията са изградени на принципа на език за динамично генериране на съдържанието.